Obozy i wyprawy naukowe

 

ˇ        1.07 - 14.07.1988 r. Pieniński Park Narodowy. Badania nad wtórną sukcesją leśną na opuszczonych polanach. Z inspiracji Profesora dr hab. Kazimierza Zarzyckiego, a pod naukowym nadzorem pracowników Katedry Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Wydziału Leśnego założono 122 stałe poletka do śledzenia sukcesji na polanach Ligarki i Łazek Niżny. Dokonano pierwszej inwentaryzacji drzew i krzewów wkraczających na polany. W obozie poza studentami uczestniczyli: doc. dr hab. Elżbieta Pancer-Koteja, dr inż. Wojciech Różański, mgr inż. Jerzy Szwagrzyk, mgr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        19.06 - 3.07.1990 r. Puszcza Knyszyńska. Założono stałą powierzchnię badawczą w rezerwacie przyrody "Piestrzana Góra" i przeprowadzono badania w celu poznania struktury i śledzenia dynamiki drzewostanu w borze świeżym. Prowadzący obóz: mgr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        03.09 - 16.09.1991 r. Słowiński Park Narodowy. Założono 4 stałe powierzchnie do badania struktury i dynamiki nadmorskiego boru bażynowego Empetro nigri-Pinetum. Prowadzący obóz: mgr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        11.05 - 13.05.1995 r. Pieniński Park Narodowy. Odtworzono metodami geodezyjnymi sieć stałych powierzchni badawczych (122 poletka) na polanach Ligarki i Łazek Niżny; powiększono dotychczasową sieć o strefę ekotonalną, założono dodatkowo 28 poletek oraz przeprowadzono pomiary drzew i krzewów wkraczających na obie polany, pomierzono drzewa tworzące ścianę lasu. Prowadzący obóz: mgr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        7.07 - 21.07.1995 r. Pieniński Park Narodowy. Po 7 latach powtórzono inwentaryzację roślinności zielnej na stałych powierzchniach badawczych. W obozie uczestniczyła Pani Prof. dr hab. Elżbieta Pancer-Koteja. Prowadzący obóz: mgr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        03.09 - 15.09.1996 r. Słowiński Park Narodowy. Powtórzono po 5 latach badania na 4 stałych powierzchniach, nad strukturą i dynamiką nadmorskich borów bażynowych Empetro nigri-Pinetum. Prowadzący obóz: mgr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        07 - 08.1999 r. Mongolia. Poznanie formacji roślinnych. Zbiory zielnikowe.

ˇ        29.04 - 30.04.1999 r. Krówniki k/Przemyśla. Dokonano oceny stanu populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin (m.in. Fritillaria meleagris). Prowadzący obóz: Prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki i mgr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        04.08 - 18.08.1999 r. Bolestraszyce i Cisowa k/Przemyśla. Dokonano inwentaryzacji roślinności na obszarze zakładanego arboretum w Cisowej oraz przeprowadzono ocenę stanu rezerwatów przyrody wisienki stepowej na Winnej Górze k/Przemyśla i brzozy czarnej k/Reczpola. Ponadto, pobierając wywierty z najgrubszych drzew i krzewów w arboretum w Bolestraszycach, określono ich maksymalny wiek i sporządzono mapę z ich rozmieszczeniem dla celów edukacyjnych. Prowadzący obóz: Prof. dr. hab. Kazimierz Zarzycki i mgr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        01.07 - 07.07.2002 r. Pieniński Park Narodowy. Kontynuowano badania nad sukcesją roślinności leśnej na opuszczonych polanach w PPN. Wykonano 145 spisów florystycznych i odnowiono stałe powierzchnie badawcze. Prowadzący obóz: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        14.03 - 16.03.2003 r. Beskid Śląski - Ostre. "Wilcze warsztaty" zorganizowane przez dra Jana Bodziarczyka wspólnie z dr Sabiną Nowak i mgr inż. Robertem Mysłajkiem, podczas których odbył się cykl wykładów na temat biologii i ekologii dużych drapieżników oraz dwudniowe tropienia w terenie.

ˇ        19.07 - 29.07.2004 r. Czarnohora - Karpaty Ukraińskie. Obóz zorganizowano wspólnie z Kołem Naukowym Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kartowano roślinność w poszczególnych piętrach wysokościowych w celu opisania jej zmienności.

ˇ        18.09 - 28.09.2004 r. Czarnohora - Karpaty Ukraińskie. Obóz zorganizowano wspólnie z Kołem Naukowym Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Masywie Szesula, w górnoreglowych borach świerkowych, założono stałą powierzchnię badawczą w celu zbadania i opisania struktury przestrzennej zbiorowiska.

ˇ        11.11 - 14.11.2004 r. Bieszczady - Nadleśnictwo Baligród. Rozpoczęto pierwszą inwentaryzację cisa pospolitego poza granicami najstarszego w polskich Karpatach Rezerwatu Przyrody "Cisy na Górze Jawor". W pracach terenowych uczestniczył leśniczy Leśnictwa Bystre Wiesław Skowroński.

ˇ        12.09 - 24.09.2005 r. Pieniński Park Narodowy. Kontynuowano rozpoczęte w 1988 roku, a następnie powtórzone w 1995 i 2002 roku, badania nad wtórną sukcesją leśną na opuszczonych, śródleśnych polanach. Dokonano ponownej inwentaryzacji wkraczających drzew i krzewów na polany. Odnowiono sieć stałych powierzchni badawczych oraz zaetykietowano wszystkie osobniki, w celu łatwiejszego śledzenia ich losów.

ˇ        22.09 - 30.09.2006 r. Gorgany - Karpaty Ukraińskie. W górnoreglowych borach świerkowych oraz borach świerkowo-limbowych założono trzy kolejne powierzchnie badawcze i dokonano pomiarów drzew w celu zbadania struktury drzewostanów zbiorowiska.

ˇ        17.09 - 22.09.2007 r. Beskid Niski - Mrukowa. Przeprowadzono badania populacyjne nad cisem pospolitym Taxus baccata L. na nowym, nie opisywanym dotąd stanowisku na Zamkowej Górze koło Mrukowej. W pomiarach terenowych uczestniczył leśniczy mgr inż. Artur Zator - odkrywca stanowiska. Prowadzący obóz: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        23.09 - 30.09.2007 r. Beskid Niski - Dolina Wisłoki i Jasiołki. Wspólnie z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Ochrony Przyrody PAN, kartowano siedliska przyrodnicze w poszerzonym obszarze NATURA 2000.

ˇ        30.06 - 08.07.2008 r. Pieniński Park Narodowy. Kontynuowano, rozpoczęte w 1988 roku, badania nad wtórną sukcesją leśną na opuszczonych śródleśnych polanach Łazek Niżni i Ligarki. Odnowiono sieć stałych poletek badawczych. Prowadzący obóz: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        10.07 - 17.07.2008 r. Bory Orawsko-Nowotarskie. We współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody prowadzono badania nad stanem zachowania borowych siedlisk przyrodniczych oraz przeprowadzono monitoring szczegółowy na 167 powierzchniach badawczych o łącznej powierzchni 8255 ha. Prowadzący obóz: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        29.06 - 11.07.2009 r. Beskid Niski - Mrukowa. Kontynuowano badania populacyjne nad cisem pospolitym Taxus baccata L. na nowo odkrytym stanowisku w lasach prywatnych.

ˇ        01.07 - 12.07.2010 r. Beskid Niski - Zagórzany. Rozpoczęto badania populacyjne nad cisem pospolitym Taxus baccata L. na kolejnym nowo odkrytym stanowisku na terenach prywatnych oraz dokonano wstępnych oględzin przed rozpoczęciem badań na nowo powstałym osuwisku na stokach Maślanej Góry.

ˇ        27.06 - 08.07.2011 r. Pieniński Park Narodowy. Przeprowadzono badania (piąte w ciągu ostatnich 23 lat) nad tempem sukcesji roślinności leśnej. Wykonano 145 zdjęć fitosocjologicznych na stałych poletkach badawczych. Prowadzący obóz: dr inż. Jan Bodziarczyk.

 

Ponadto warsztaty i ważniejsze wycieczki o charakterze naukowym:

 

ˇ        27.03.1994 r. Garb Tenczyński. Poszukiwania rzadkich gatunków roślin. Odnaleziono 4 stanowiska języcznika opisywane w latach 40. XX wieku przez Prof. Kornasia. Prowadzący wycieczkę: mgr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        14.04.2000 r. Rezerwat przyrody "Wały" na Wyżynie Miechowskiej. Prowadzący wycieczkę: Prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki, z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, wspólnie z mgr inż. Janem Bodziarczykiem. Założono 2 stałe powierzchnie do śledzenia tempa sukcesji.

ˇ        19.05.2000 r. Rezerwat przyrody "Dębina" na Wyżynie Miechowskiej. Prowadzący wycieczkę: Prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki, z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, wspólnie z mgr inż. Janem Bodziarczykiem. Przeprowadzono pomiary na stałych powierzchniach w celu określenia tempa sukcesji.

ˇ        02.04 - 04.04.2004 r. Gorczański Park Narodowy. Celem wycieczki było poznanie flory wczesnowiosennej w buczynach gorczańskich.

ˇ        12.2008 r. Magurski Park Narodowy. Udział w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na temat wdrażania sieci NATURA 2000 w Karpatach, przy współudziale pracowników Lasów Państwowych, Magurskiego Parku Narodowego oraz samorządów lokalnych.

ˇ        04.2008 r. Bieszczady-Baligród-Bystre. Udział w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na temat wdrażania sieci NATURA 2000 w Karpatach, przy współudzialr pracowników Lasów Państwowych, Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz samorządów lokalnych.

ˇ        07.05.2008 r. Kotlina Nowotarska. Warsztaty z kartowania siedlisk borowych i torfowiskowych na obszarze rezerwatu przyrody "Bór na Czerwonym". Warsztaty prowadzili: mgr Joanna Perzanowska z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i opiekun sekcji dr Jan Bodziarczyk.

ˇ        07.2008 r. Beskid Niski - Dolina Jasiołki. Kartowanie siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 wspólnie z pracownikami Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ˇ        08.2008 r. Bieszczady. Kartowanie siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 wspólnie z pracownikami Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ˇ        10.2008 r. Bory Orawsko-Nowotarskie. Uzupełnienie monitoringu nad stanem zachowania borowych siedlisk przyrodniczych.

ˇ        27.03.2009 r. Bukowiec - Bieszczady. Udział w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na temat wdrażania sieci NATURA 2000 w Karpatach, przy współudziale pracowników Lasów Państwowych RDLP w Krośnie, pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz samorządów lokalnych.

ˇ        06.10.2009 r. Ojcowski Park Narodowy. Wycieczka przyrodnicza o charakterze integracyjnym, głównie z młodszymi rocznikami studentów.

ˇ        26.02 - 28.02.2010 r. Beskid Żywiecki - Płone. Udział w warsztatach terenowych Stowarzyszenia dla Natury "WILK" z zakresu tropienia dużych drapieżników i analizowania śladów ich bytności.