Lasota Jarosław

Drukuj

Dr hab.  Jarosław Lasota, leśnik – siedliskoznawstwo leśne, ur. 1972, Rybnik

 • Adres

Zakład Gleboznawstwa Leśnego

Instytut Ekologii i Hodowli Lasu

Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Wykształcenie:
 • Studia magisterskie: Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie, 1992-1997 (praca mgr pt. "Aktywność enzymatyczna gleb wybranych szkółek leśnych"


Przebieg pracy naukowej:

 • Katedra Gleboznawstwa Leśnego, Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie, 1997-2003 - asystent, od 2003 - adiunkt
 • doktor nauk leśnych w zakresie siedliskoznawstwa, 2003, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie (praca doktorska pt. "Waloryzacja siedliskowa gleb leśnych Żywiecczyzny)"


Zainteresowania badawcze:
 • Ocena żyzności gleb leśnych
 • Siedliskowe uwarunkowania kształtowania się różnych zbiorowisk leśnych

Udział w tematach badawczych

Grant KBN - „Degradacja i regradacja gleb pod wpływem gospodarki leśnej na terenie Żywiecczyzny” wykonawca

„Metodyka liczbowej waloryzacji siedlisk leśnych nizinnych i wyżynnych – klucz do oznaczania jednostek” wykonawca

Główny wykonawca w pracach objętych grantem Polsko–Norweskiego Funduszu Badań Naukowych PNRF -68-AI-1/07, GN 6401, pt. “Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w leśnictwie”.


Główny wykonawca w projekcie pt. „Opracowanie zaleceń dla praktyki leśnej dotyczące lasów gospodarczych w zakresie diagnozowania typów siedliskowych i typów lasu (potencjalnej roślinności naturalnej, zbiorowisk leśnych) w oparciu o właściwości gleby” finansowanym przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych.

Główny wykonawca w projekcie pt. „Dopracowanie diagnozowania siedlisk dla obszarów górskich w oparciu o siedliskowy indeks glebowy (SIG) wprowadzany obecnie do diagnozowania siedlisk terenów nizinnych i wyżynnych” finansowanym przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych.


Główny wykonawca w projekcie pt. „Badania nad przestrzenną zmiennością ilości i jakości labilnej frakcji glebowej materii organicznej na tle zmienności podłoża geologicznego i drzewostanów". 2011-2014, Finansowany przez NCN.

Wykonawca w projekcie pt. „Określenie granic wysokościowych stref roślinnych dla lasów górskich z rozbiciem na nadleśnictwa i obręby leśne południowej Polski” finansowanym przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych.

Monografie:

 • Brożek S., Błońska E., Lasota J.,Pacanowski P. Zwydak M., Gruba P., Wanic T., Gąsiorek M.,Mazurek R., Nicia P., Zadrożny P., Zaleski T.. 2013. Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy.
 • Lasota J., Błońska E. Siedliskoznawstwo leśne stosowane na nizinach oraz wyżynach Polski.

Wybrane publikacje:

 • Błońska E., Lasota J., Januszek K.. 2013. Variability of enzymatic in forest Cambisols and Brunic Arenosols of Polish lowland areas. Soil Science Annual, Vol. 64: 1-6
 • Błońska E., Lasota J. 2013. ENZYMATIC ACTIVITY OF FOREST LUVISOLS, EJPAU 16(1), #01. Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume16/issue1/art-01.html 

 • Błońska E., Lasota J., Januszek K.. 2013. Relation between properties of humus horizon and oak participation in a Scots pine stands. Soil Science Annual, Vol. 64 No 3/2013
 • Lasota J., Błońska E., Wanic T., Więcek Z.. 2012. Charakterystyka warunków glebowych gatunków introdukowanych na przykładzie Nadleśnictwa Prószków. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. R.14. Zeszyt 33(4):121-129
 • Błońska E., Lasota J., Januszek K.. 2012. Aktywność enzymatyczna leśnych gleb gruntowoglejowych. Rocz. Glebozn. Vol. 63 No 4/2012: 3-8
 • Brożek S., Błońska E., Wanic T., Lasota J., Pacanowski P., Zwydak M., Gruba P. 2011. Centrum Edukacji Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego  im. H. Kołłątaja w Krakowie - nowe perspektywy edukacji leśnej. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. R.14. Zeszyt 32/3:129-135
 • Brożek S., Zwydak M., Lasota J., Różański W. 2011: Założenia metodyczne badań związków między glebą a zespołami roślinnymi w lasach. Rocz. Glebozn. 62 (4), 16-39.
 • Zwydak M., Lasota J., Brożek S., Wanic T. 2011: Różnorodność gleb zespołów borów sosnowych. Rocz. Glebozn. 62 (4), 39-54.
 • Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Brożek S. 2011: Różnorodność gleb zespołów borów mieszanych. Rocz. Glebozn. 62 (4), 54-73.
 • Lasota J., Brożek S., Zwydak M., Wanic T. 2011: Różnorodność gleb acydofilnych lasów liściastych, świetlistej dąbrowy subkontynentalnej oraz ubogich postaci grądów. Rocz. Glebozn. 62 (4),73-93.
 • Lasota J., Brożek S., Zwydak M.,Wanic T. 2011: Różnorodność gleb żyznych buczyn i grądów. Rocz. Glebozn. 62 (4),93-109.
 • Wanic T., Brożek S., Lasota J., Zwydak M. 2011: Różnorodność gleb olsów i łęgów. Rocz. Glebozn. 62 (4),109-124.
 • Brożek S., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Błońska E. 2011: Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozie typów siedlisk leśnych. Rocz. Glebozn. 62 (4), 133-149.
 • Lasota J., Brożek S., Zwydak M. 2011: Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w projektowaniu składu gatunkowego odnawianych lasów. Rocz. Glebozn. 62 (4), 150-163.
 • Maciaszek Wiesław, Gruba P., Lasota J., Wanic T., Zwydak M., 2009, Właściwości fizyko−chemiczne gleb drzewostanów naturalnych i monokultur świerkowych w Beskidzie Zachodnim, , Sylwan, 338-345,
 • Zwydak M., Brożek S., Lasota J., Małek Stanisław, 2008, Reserve of organic carbon in forest soils of lowlands in Poland, , Polish J. of Environ.Stud. Vol. 17, No.3A, 632-637,
 • Brożek S., Wanic T., Zwydak M., Lasota J., Gruba P., 2008, Gleba w edukacji przyrodniczo-leśnej, , Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 10.1 (17), 173-179,
 • Brożek S., Zwydak M., Lasota J., 2007, Gleby grądu subkontynentalnego – podzespołów typowego Tilio-carpinetum typicum oraz trzcinnikowego Tilio-carpinetum calamagrostietosum, , Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 9, 2/3 (16), 183-207,
 • Brożek S., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Lasota J., 2007, Kierunki doskonalenia metod rozpoznawania siedlisk leśnych, , Sylwan, 26-34,
 • Brożek S., Zwydak M., Lasota J., 2007, Gleby borów sosnowych świeżych Leucobryo Pinetum i Peucedano Pinetum na obszarze niżu Polski, , Roczn. Glebozn. LVIII, 3-4, 43-51,
 • Brożek S., Sikorska E., Lasota J., Zwydak M., 2006, Zróżnicowanie warunków glebowo-siedliskowych podstawą bioróżnorodności lasów karpackich, , Sylwan, CL, 4, 14-25,
 • Januszek K., Lasota J., Fiślak A., 2006, The evaluation of quality of soils of the Carpathian lime tree forest and beech forests on the basis of some chemical and biochemical properties, , Praca przyjęta do druku w: Acta Scientiarum Polonorum seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria,
 • Brożek S., Zwydak M., Lasota J., 2006, Soil Properties Applied in Forest Site Classification of Lowlands and Uplands in Poland, , Mitteilungen der Österrreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Heft 73, 2006 Wien,
 • Lasota J., 2005, Biochemiczny wskaźnik żyzności górskich gleb leśnych, , Roczn. Glebozn. LVI, 3/4, 42-52,
 • Lasota J., Karp M., Biskup S., 2005, Siedliska kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej (Calamagrostio arundinaceae – Quercetum petraeae) w środkowej Wielkopolsce, , Acta Sci. Pol., Silv. Colend. Rat. et Ind. Lignar. 4 (1), 23-39,
 • Sikorska E., Lasota J., 2005, Suma zasadowych kationów wymiennych w ocenie żyzności górskich gleb leśnych, , Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 52, 31-40,
 • Lasota J., 2004, Próba wykorzystania indeksu trofizmu gleb leśnych do oceny żyzności górskich gleb leśnych, , Acta Sci. Pol., Silv. Colend. Rat. et Ind. Lingar. 3 (2), 69-78,
 • Lasota J., 2004, Gleby siedlisk leśnych Żywiecczyzny. Cz. II. Siedliska wysokich położeń regla dolnego i regla górnego, , Sylwan, 3, 14-20,
 • Lasota J., 2004, Gleby siedlisk leśnych Żywiecczyzny. Cz. I. Siedliska niskiego regla dolnego, , Sylwan, 2, 3-10,
 • Sikorska E., Lasota J., 2003, Regionalne zróżnicowanie uwilgotnienia siedlisk leśnych, , Czasopismo Techniczne. Inżynieria środowiska, z.5, Ś/2003, Wyd. PK, Kraków.,
 • Sikorska E., Lasota J., 2003, Karpackie lasy przedplonowe i warunki siedliskowe ich bytowania. [W:] Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego, Wydaw. AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu., 399-407,
 • Januszek K., Maciaszek W., Gruba P., Lasota J., Wanic T., Zwydak M., 2003, Aktywność dehydrogenaz i fosfataz w glebach monokultur świerkowych oraz mieszanych drzewostanów w Beskidach Zachodnich, , Abstrakt w Materiałach 26 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego p.t.: Gleba w Środowisku,,
 • Lasota J., 2002, Relacje pomiędzy typami siedlisk leśnych a zbiorowiskami roślinnymi, , Materiały pomocnicze dla słuchaczy Podyplomowego Studium Siedliskoznawstwa Leśnego na Wydziale Le, 92-95,
 • Lasota J., 2002, Rola roślinności runa leśnego w diagnozowaniu warunków siedliskowych, , Materiały pomocnicze dla słuchaczy Podyplomowego Studium Siedliskoznawstwa Leśnego na Wydziale Le, 89-91,
 • Lasota J., 2002, Związki pomiędzy typami i podtypami gleb a typami siedlisk leśnych, , Materiały pomocnicze dla słuchaczy Podyplomowego Studium Siedliskoznawstwa Leśnego na Wydziale Le, 45-49,
 • Brożek S., Lasota J., Zwydak M., 2001, Próba zastosowania indeksu trofizmu gleb leśnych do diagnozy siedlisk nizinnych i wyżynnych, , Acta Agraria et Silv. s. Silv. 39, s. 35-46,
 • Maciaszek W., Gruba P., Lasota J., Wanic T., Zwydak M., 2001, Właściwości utworów organicznych wytworzonych z leżaniny drzew w wybranych rezerwatach ścisłych Polski południowej, , Wydawnictwo AR w Krakowie, praca monograficzna, ss. 69,
 • Januszek K., Lasota J., 2001, Aktywność enzymatyczna gleb wybranych szkółek leśnych w Polsce południowej. [W:] Drobnoustroje środowiska glebowego, aspekty fizjologiczne, biochemiczne, genetyczne, , Zakład Mikrobiologii. Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej UMK w Toruniu., 153-159,
 • Januszek K., Lasota J., Fiślak A., 2001, Aktywność enzymatyczna gleb wybranych zbiorowisk leśnych w Beskidzie Sądeckim, , Aktywność enzymatyczna gleb wybranych zbiorowisk leśnych w Beskidzie Sądeckim. Abstrakt w Materi,
 • Januszek K., Lasota J., Gruba P., Domicz G., 2001, Właściwości fizyczno-chemiczne i biochemiczne gleb bielicowych sześć lat po pożarze całkowitym lasu, , Acta Agraria et Silv. s. Silv., 39, 47-61,
 • Maciaszek W., Gruba P., Januszek K., Lasota J., Wanic T., Zwydak M., 2000, Degradacja i regradacja gleb pod wpływem gospodarki leśnej na terenie Żywiecczyzny, , Wydawnictwo AR w Krakowie, praca monograficzna, ss. 88,

Udział w konferencjach

 

 • XVI konferencja „Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa”, Rogów, 6-7 grudnia 2011 roku, gdzie została zaprezentowana praca pt.Centrum Edukacji Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego  im. H. Kołłątaja w Krakowie - nowe perspektywy edukacji leśnej”.
 • VIII Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie „Obce gatunki w lasach”, Rogów, 29-30 marca 2012 roku, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Charakterystyka warunków glebowych gatunków introdukowanych na przykładzie Nadleśnictwa Prószków”.
 • VII Konferencja Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej, Warszawa 25-26 października 2012 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja „Protection of soil functions–challenges for the future”, 16-18 października, 2013,  IUNG Puławy, gdzie została zaprezentowana praca pt. Use of enzyme activity in the evaluation of heavy metal contamination in surface horizons of forest soils”.
 • Konferencja naukowa “Biologia I ekologia roślin drzewiastych”, 21-23 października, 2013, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Wymagania troficzne wybranych gatunków krzewiastych występujących w lasach”.

 

Błońska E., Lasota J. 2013. ENZYMATIC ACTIVITY OF FOREST LUVISOLS, EJPAU 16(1), #01. Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume16/issue1/art-01.html (7 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE