• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam 
porta lorem aliquam leo interdum posuere.

Publikacje książkowe

Drukuj
Brożek S. Zwydak M. 2003, Atlas gleb leśnych Polski, CILP Warszawa, ss. 466,

"Atlas gleb leśnych Polski" liczy 466 stron i prezentuje 173 profile glebowe. Każdy profil jest przedstawiony na dwóch stronach. Strona pierwsza zawiera fotografię profilu glebowego wykonaną z monolitu w warunkach studialnych, fotografie terenu bezpośrednio przyległego do miejsca lokalizacji odkrywki glebowej ze szczególnym wyeksponowaniem roślinności dna lasu i drzewostanu. Ponadto na stronie tej znajduje się syntetyczny opis stanowiska, opis profilu glebowego, diagnoza gleby, diagnoza siedliska, propozycja nazwy potencjalnego zbiorowiska roślinnego oraz indywidualny komentarz. Strona druga, przyległa zawsze do pierwszej, zawiera tabele z dokumentacją geochemiczną każdego prezentowanego profilu. Zamieszczono w niej wyniki oznaczeń: składu granulometrycznego, materii organicznej, odczynu i węglanów, właściwości sorpcyjnych, form pierwiastków rozpuszczalnych w 1M CH3COONH4 ( formy wymienne) oraz form pierwiastków rozpuszczalnych w mieszaninie 70% HClO4 i stężonego HNO3 (formy zbliżone do całkowitych). Dla poziomów skały macierzystej oznaczono przybliżony skład minerałów ilastych metodą rentgenowską oraz pozostałe minerały optycznie metodą mikroskopową.Sikorska E. Geografia lasów Polski, 2006, Wyd. Akad. Rolniczej w Krakowie ss. 208

Książka zawiera wiedzę o lasach, ich rozmieszczeniu i środowisku, przydatną do prowadzenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. Kolejne rozdziały obejmują:-zarys zmian lesistości Polski na przestrzeni dziejów, - charakterystykę warunków przyrodniczych Polski i jej regionów geograficznych, - omówienie i kartograficzne zobrazowanie zmienności lasów i warunków ich bytowania w krainach, dzielnicach i mezoregionach przyrodniczo leśnych, - opis cech i walorów ośmiu krain przyrodniczo-leśnych z uwzględnieniem fizjografii, warunków geologiczno-glebowych, klimatycznych i siedliskowych oraz drzewostanów większych kompleksów leśnych i parków narodowych.

Sikorska E., 1996, Siedliska leśne. Cz. I. Siedliska obszarów niżowych, , Skrypt, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, ss.136,

"Siedliska leśne" to podręcznik, z którego od 10 lat uczą się siedliskoznawstwa studenci wydziałów leśnych. Prezentowane kolejne wydanie z 2006 r. zostało uaktualnionez uwzględnieniem obowiązujących klasyfikacji gleb leśnych i siedlisk oraz ich form degradacyjnych.
Pierwsza część podręcznika-"Siedliska obszarów niżowych"-zawiera podstawowe wiadomości dotyczące zasad klasyfikowania siedlisk i cech typów siedliskowych lasu wyróżnianych na niżu. Opracowanie zawiera takżewybrane zagadnienia z innych dyscyplin, niezbędne do poznania i arozumienia ekologicznych właściwości siedlisk
Sikorska E., 1999, Siedliska leśne. Cz. II. Siedliska obszarów wyżynnych i górskich, , Skrypt, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, ss.142,

Specyficzne warunki siedliskowe wyzyn i gór uwzględnia się w systematyce typologicznej, wyróżniając typy siedlisk wyżynnych i typy siedlisk górskich. Siedliskom tym i czynnikom je kształtującym poświecona jest niniejsz druga część skryptu "Siedliska leśne". Znajomość problemów omawianych w srypcie jest niezbędna do realizacji naturalnego kierunku zrównoważonej gospodarki leśnej i dbałości o trwałe istnienie lasu w obecnych czasach licznych zgrożeń, gdy perspektywy dalszego rozwoju cywilizacji łączą się z troską o przyszłość przyrody.Maciaszek W. Gruba P. Lasota J. Wanic T.Zwydak M. 2001, Właściwości utworów organicznych wytworzonych z leżaniny drzew w wybranych rezerwatach ścisłych Polski południwej, , Wydawnictwo AR w Krakowie, praca monograficzna, ss. 69,

Celem badań było poznanie morfologii, właściwości fizycznych, chemicznych i biochemicznych utworów organicznych wytworzonych z leżaniny podstawowych gatunków lasotwórczych drzew (świerk, jodła, buk, modrzew. dąb)zasiedlonych w różnym stopniu przez rośliny. Badania prowadzono na 23 powierzchniach zlokalizowanych w Babiogórskim Parku Narodowym, Ojcowskim Parku Narodowym i rezerwacie "Świnia Góra"Maciaszek W. Gruba P. Januszek K. Lasota J. Wanic T.Zwydak M. 2000, Degradacja i regradacja gleb pod wpływem gospodarki leśnej na terenie Żywiecczyzny, , Wydawnictwo AR w Krakowie, praca monograficzna, ss. 88,

Celem badań było poznanie zmian w morfologii profilów glebowych oraz we właściwościach fizykochemicznych i biochemicznych gleb, zachodzących pod wpływem monokultury świerkowej, oraz próba przeprowadzenia na podstawie uzyskanych wyników klasyfikacji stopni zniekształcenia lub degradacji gleb górskich. Badania obejmowały również ocenę zmian właściwości glebzwiązanych z procesami regeneracyjnymi, które zachodzą w glebach byłych monokultur świerkowych po przebudowie drzewostanu na bardziej zharmonizowany z potencjalnymi warunkami siedliskowymi (edaficznymi)

Aktywność enzymatyczna wybranych gleb leśnych Polski południowej w świetle badań polowych i laboratoryjnych, 1999Zesz.Nauk.AR w Krakowie, rozprawy habilitacyjne, 250, ss. 100,

W pracy przedstawiono wyniki badań - nad wpływem kwaśnych deszczów na aktywność enzymatyczną, oddychanie i odczyn wybranych gleb leśnych, - nad wpływem zamrożenia i rozmrożenia wybranych gleb na ich aktywność enzymatyczną.
- aktywności enzymów w glebach skażonych metalami ciężkimi.
- aktywności enzymatycznej i niektórych właściwości chemicznych gleby strefy ryzosferowej sosny pospolitej i olszy szarej na terenach porolnych oraz jodły pospolitej w zespołach klimaksowych Polski południowej,
- aktywności enzymatycznej gleby w profilach wybranych podtypów gleb leśnych Polski południowej
Sikorska E., 1997, Studium nad systematyką gorczańskich siedlisk leśnych, Zesz.Nauk.AR w Krakowie, rozprawy habilitacyjne, 229, ss. 100,

Tematem opracowania jest systematyka i typologiczna analiza lasów w Gorcach. Efektem pracy jest ujęcie w system klasyfikacyjny, zróżnicowanych warunków siedliskowych tych gór, uksształtowa-nych przez klimat reglowy i gleby powstałe z utworów fliszowych płaszczo-winy magurskiej. Opracowany według kryteriów ekologicznych podział systematyczny ekosystemów leśnych jest wyczerpywalny i, popmimo nieostrych granic, rozłączny. Jednostki hierar-chiczne tego systemu tworzą: -strefy klimatyczno-reglowe (typy mezoklimatu), -typy siedlisk, -stopnie uwilgotnienia, rodzaje glebowe siedlisk, -jednostki fizjograficzno-klimatyczne odpowiadające typom mezo- i mikrosiedlisk, -typy drzewostanów właściwych siedliskow i gospodarczo. Przedstawione w omawianej pracy zróżnicowanie wilgotności wszystkich typów siedlisk górskich oraz wyróżnie-nie podjednostek fijograficzno-klimatycznych było w 1997 r nowością, po kilku latach wprowadzoną do obowiązujących w praktyce gospodarstwa leśnego zasad diagnozowania i kartowan-ia siedlisk.Brożek S., 1993, Przekształcanie górskich gleb porolnych przez olszę szarą (Alnus incana (L) Moench), Zesz. Nauk. AR w Krakowie, seria rozprawy habil., 184, s. 1-52,


W związku z możliwością wielokierunkowego oddziaływania olszy szarej na środowisko przyrodniczo leśne podjęto badania nad przekształceniami gleb porolnych w Bieszczadach. Celem tych badań było określenie kierunku i zakresu zmian morfologii oraz właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleb oraz wskazanie kierunku wykorzystania pozytywnego oddziaływania olszy szarej na poprawę produkcyjności siedlisk leśnych.
 
Reklama
Reklama