• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam 
porta lorem aliquam leo interdum posuere.

Gruba Piotr

Drukuj


Kierownik Zakładu Gleboznawstwa Leśnego

Prof. dr hab. Piotr Gruba


 • Adres

Zakład Gleboznawstwa Leśnego

Instytut Ekologii i Hodowli Lasu

Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Wykształcenie:
 • Studia magisterskie: Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie, 1992-1997 (praca mgr pt. "Dendrosole w rezerwatach ścisłych Polski Południowej")
 • Studia magisterskie: Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński, 2015-2018. Kierunek: Archeologia (praca magisterska "Analiza archeometryczna ceramiki wczesnośredniowiecznej i pradziejowej w kontekście badań nad procesem warzenia soli")

Przebieg pracy naukowej:

 • Katedra Gleboznawstwa Leśnego, Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie, 1998-2003 - asystent, od 2003 - adiunkt
 • doktor nauk leśnych w zakresie gleboznawstwa, 2003, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie (praca doktorska pt. "Formy glinu w glebach monokultur świerkowych i przebudowanych drzewostanów Żywiecczyzny)"
 • doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie gleboznawstwa, 2012, Wydział Leśny, Uniwesytet Rolniczy w Krakowie (rozprawa habilitacyjna pt. „Zależności pomiędzy wybranymi właściwościami jonowymiennymi gleb leśnych oraz ich zmiany pod wpływem drzewostanów”
 • profesor nauk leśnych (od 29. 01. 2018 r).
Zainteresowania badawcze:
 • Chemiczne właściwości glinu w glebach. Struktura przestrzennej zmienności własciwości gleb i jej związek z rozmieszczeniem drzew. Właściwości jonowymienne gleb. Modelowanie właściwości gleb. Stabilana i labilna frakcja glebowej materii organicznej w Górach Świętokrzyskich.


Staże naukowe
 • 2001-2002, 2004. Department of Soil and Water Science, Agricultural University of Norway, Aas. Projekt: “ Aluminium toxicity soils of spruce stands and mixed forest stands”.


Udział w tematach badawczych

Kierownik

1. „Nowy sposób oceny zagrożenia środowiska kwaśnych gleb leśnych ze strony glinu (Al)”. Projekt nr 2 P06 S 051 27 finansowany przez KBN w latach 2004-2006 (grant własny).

2. „Badania nad przestrzenną zmiennością ilości i jakości labilnej frakcji glebowej materii organicznej na tle zmienności podłoża geologicznego i drzewostanów”. 2011-2014, Finansowany przez NCN (OPUS).

3. Wpływ zanieczyszczenia metalami ciężkimi na stabilizację i akumulację materii organicznej w kwaśnych glebach leśnych na tle zróżnicowanego podłoża geologicznego i składu gatunkowego drzewostanów 2018-2021, Finansowany przez NCN (OPUS).

Konsorcjum (kierownik na UR)

Przestrzenna dystrybucja zanieczyszczeń pyłowych w glebach stref podkoronowych wybranych gatunków iglastych i liściastych - badania w oparciu o zintegrowane metody magnetyczne i geochemiczne. Finansowany przez NCN (SONATA), kierownik Dr inż. Adam Łukasik

Wykonawca

Międzynarodowy projekt

1. „Development of soil quality indices for natural forest habitats of lowlands and uplands in Poland and its application in silviculture”. PNRF-68-AI-1/07 finansowany przez Polish-Norwegian Research Found w latach 2009-2011. Kierownik: Prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek. Partner norweski: Norwegian University of Life Science (Prof. Jan Mulder).

Krajowe projekty

1. „Degradacja i regradacja gleb pod wpływem gospodarki leśnej na terenie Żywiecczyzny”. GRANT 2 P06L 017 28, Finansowanych przez KBN w latach 1998-2000, kierownik: Prof. dr hab. inż. Wiesław Maciaszek.

2. „Modele potencjalnej produkcyjności siedlisk dla buka, jodły i świerka w Beskidach Zachodnich”. Grant  2010-2013. Grant nr N N309 066939 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010-13. Kierownik dr hab. inż. Jarosław Socha.

3. „Modele potencjalnej produkcyjności siedlisk dla buka, jodły i świerka w Beskidach Zachodnich”. Grant  2010-2013. Grant nr N N309 066939 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010-13. Kierownik dr hab. inż. Jarosław Socha.

4. „Mechanizmy autoregulacyjne w naturalnych lasach mieszanych - znaczenie dostępności nasion i dostępności bezpiecznych nisz regeneracyjnych dla sukcesu reprodukcyjnego Abies alba Mill. w gradiencie składów gatunkowych drzewostanów” Grant finansowany przez NCN w latach 2013-2016, kierownik dr hab. Jarosław Paluch

5. "Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych" Projekt finansowany w latach 2014-2017 przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Projekt realizowany przez Konsorcjum: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym, Instytut Badawczy Leśnictwa. Kierownik projektu: dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR.


Nagrody

2016. Nagroda IIIo Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za osiągnięcia naukowe

2015. Wyróżnienie II Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (Zespołowe) (Monografia "Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy" red. Brożek Stanisław, 2013)

2014. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zespołowa) (Monografia "Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy" red. Brożek Stanisław, 2013)

2014. Nagroda IIIo Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za prace organizacyjne

2013. Nagroda IIIo Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za osiągnięcia naukowe

2012 Wyróżnienie rozprawy habilitacyjnej „Zależności pomiędzy wybranymi właściwościami jonowymiennymi gleb leśnych oraz ich zmiany pod wpływem drzewostanów”, decyzja Rady Wydziału Leśnego na wniosek trzech recenzentów.

2004. Nagroda IIIo Rektora  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za osiągnięcia naukowe

2003. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej „Formy glinu w glebach monokultur świerkowych
i przebudowanych drzewostanów Żywiecczyzny
”, decyzja Rady Wydziału Leśnego na wniosek dwóch recenzentów.

 

 • Wybrane publikacje

Gruba P., Socha J., Pietrzykowski M., Pasichnyk D. 2019. Tree species affects the concentration of total mercury (Hg) in forest soils: Evidence from a forest soil inventory in Poland. Science of the Total Environment.

Pietrzykowski M. Antonkiewicz J. Gruba P. Pająk M. 2018. Content of Zn, Cd and Pb in purple moor-grass in soils heavily contaminated with heavy metals around a zinc and lead ore tailing landfill. Open Chemistry

Błońska E., Klamerus-Iwan A., Lasota J., Gruba P., Pach M., Pretzsch H. 2018. What are the characteristics of soil fertility can improve in mixed stands of Scots pine and European beech compared with monospecific stands? Communications in Soil Science and Plant Analysis.

Kania M. Gruba P., Wiecheć M.. 2017. Zastosowanie techniki bliskiej podczerwieni (NIR) do obliczania siedliskowego indeksu glebowego. Sylwan.

Błońska E., Lasota J., Gruba P. 2017. Enzymatic activity and stabilization of organic matter in soil with different detritus inputs. Soil Science and Plant Nutrition.

Pietrzykowski M. Gruba P., Sproull G. 2017. The effectiveness of Yellow lupine (Lupinus luteus L.) green manure cropping in sand mine cast reclamation. Ecological Engineering. DOI. 10.1016/j.ecoleng. 2017.01.026

Łukasik A., Gruba P., Magiera T. 2017. Application of magnetometry to assess distribution of dust pollution in topsoil of under-crown area of Norway spruce (Picea abies Karst.) and European beech  (Fagus sylvatica L.). Catena, 150, 246-255

Paluch J.G., Kołodziej Z. Skrzyszewski J., Bartkowicz L., Gruba P. 2016. Regeneration patterns of the late successional Abies alba Mill.: inhibition in monospecific stands and colonisation in mixed stands. Annals of Forest Science, 73(4)1015-1024.

Błońska E. Lasota J., Gruba P. 2016. Effect of temperate forest tree species on soil dehydrogenase and urease activities in relation to other properties of soil derived from loess and glaciofluvial sand. Ecological Research, 31: 655–664

Kania M. Gruba P. 2016. Estimation of selected properties of forest soils using near-infrared spectroscopy (NIR) Soil Science Annual, 67(1): 32-36

Gruba P., Socha J. 2016. Effect of parent material on soil acidity and carbon content in soils under silver fir (Abies alba Mill.) stands in Poland. Catena 140: 90-95

Pająk M., Krzaklewski W., Duda K., Gruba P. 2015. Spatial and temporal variation in soil salinity as a result of chemical de-icing of road in Krakow, Poland. Fresenius Environmental Bulletin, 24 (10A), 3363-3370

Gruba P., Socha J., Błońska E., Lasota J. 2015. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland. Science of the Total Environment. 521-522, 90-100, DOI:10.1016/j.scitotenv.2015.03.100

Gruba P., Mulder J. 2015. Tree species affect cation exchange capacity (CEC) and cation binding properties of organic matter in acid forest soils. Science of the Total Environment. 511: 655-662. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.01.013

Socha J., Ochał W.,  Maj M., Grabczyński S., Lach J., Gruba P. 2014. Wpływ wzniesienia nad poziom morza i podłoża geologicznego na produkcyjność siedlisk Beskidu Żywieckiego dla buka. Sylwan 158 (11) 850-859.158 (11) 850-859

Gruba P., Socha J., Błońska E., Lasota J., Suchanek A., Gołąb P. 2014. Wpływ skały macierzystej na przestrzenne zróżnicowanie zasobów węgla organicznego w glebach leśnych. Sylwan 158 (06): 443-452

Gruba P., Błońska E., Lasota J. 2014. Predicting the concentration of total mercury in mineral horizons of forest soils varying in organic matter and mineral fine fraction content. Water Air and Soil Pollution, 225(4): 1924

Gruba P. Mulder J., Brożek S. 2013. Modelling the pH dependency of dissolved calcium and aluminium in O, A and B horizons of acid forest soils. Geoderma 206: 85-91

Gruba P., Pacanowski P., Mulder J. 2013. Czynniki kształtujące zróżnicowanie przestrzenne pH gleb leśnych na przykładzie gleb płowych podścielonych marglami. Sylwan 157 (2): 149-157.

Brożek S., Błońska E., Wanic T., Lasota J., Pacanowski P., Zwydak M., Gruba P . 2012. Centrum Edukacji Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie – nowe perspektywy edukacji leśnej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14, 3 (32): 129-135.

Gruba P. 2012. Zależności pomiędzy wybranymi właściwościami jonowymiennymi gleb leśnych oraz ich zmiany pod wpływem drzewostanów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 489, seria Rozprawy, Zeszyt nr 366, ss. 70.

Paluch J., Gruba P. 2012. Effect of local species composition on topsoil properties in mixed stands with silver fir (Abies alba Mill.). Forestry, 85: 413-426.

Paluch J., Gruba P. 2012. Inter-crown versus under-crown area: contribution of local configuration of trees to variation in topsoil morphology, pH and moisture in Abies alba Mill. forests. Eur. J. Forest Res., 131, 3: 857-870.

Gruba P. Mulder J., Pacanowski P. 2011. Wpływ drzewostanu na siedliskowy indeks glebowy. Rocz. Glebozn. 62, 4, 182–189. 

Stanisław Brożek, Jarosław Lasota, Maciej Zwydak, Tomasz Wanic, Piotr Gruba, Ewa Błońska. 2011. Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozowaniu typów siedlisk leśnych. Rocz. Glebozn. 62,4, 152-158.

Brożek S., Gruba P., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Pacanowski P., Błońska E., Różański W. 2010. Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w gospodarce leśnej jako narzędzia w zachowaniu i odtwarzaniu różnorodności lasów. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 12, 2 (25): 292-302

Gruba P. 2010. The solubility of iron in forest soils. EJPAU. 13(4)#23

Gruba P., Pacanowski P. 2010. Wpływ składu gatunkowego drzewostanu i uziarnienia na wartość stosunku C:N w glebach leśnych. Rocz. Glebozn. 61 (4), 57-68. 

Gruba P., Zwydak M. 2010. Chemistry of aluminium and base cations in the samples of coarse woody debris from Babia Góra National Park, Southern Poland. Polish J. Environ. Studies, 19(4): 707–713.

Paluch J, Gruba P. 2010. Relationship between local stand density and local species composition and nutrient content in the topsoil of pure and mixed stands of silver fir (Abies alba Mill.). Eur. J. Forest. Res., 129: 509–520.

Gruba P., Błońska E., Socha J. 2010. Metodyczne aspekty pomiaru i statystycznej analizy wartości pH gleb. Rocz. Glebozn. 61/1, 29–37. 

Gruba P. 2009. Zawartość rozpuszczonego węgla organicznego w roztworach glebowych w warunkach naturalnych i w doświadczeniu laboratoryjnym. Rocz. Glebozn., 60 (2) 19-26.

Gruba P, Hejdak M., Koryl O. 2009. Przestrzenna zmienność pH w wierzchnich poziomach gleb leśnych. Sylwan. 153 (6): 406-412.

Maciaszek W., Gruba P., Lasota J., Wanic T., Zwydak M. 2009. Właściwości fizyko-chemiczne gleb drzewostanów naturalnych i monokultur świerkowych w Beskidzie zachodnim. Sylwan, 153, 338-345.

Gruba P. 2009 Wpływ drzew na przestrzenną zmienność w wierzchnich poziomach gleb leśnych. Sylwan, 153, 332-337. 

Gruba P. Mulder J. 2008. Relationship between aluminum in soils and soil water in mineral horizons of a range of acid forest soils. Soil. Sci. Soc. Am. J., 72, 1150-1157. 

Brożek S., Wanic T., Zwydak M., Lasota J., Gruba P., 2008. Gleba w edukacji przyrodniczo-leśnej, , Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 10.1 (17), 173-179.

Brożek S., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Lasota J. 2007. Kierunki doskonalenia metod rozpoznawania siedlisk leśnych, , Sylwan, 26-34.

Gruba P., 2005, Wpływ składu gatunkowego lasów na zakwaszenie gleb w Beskidach, , Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 52, 25–30.

Gruba P., 2004, Potentially toxic forms of aluminium in soil – selected aspects of determination and interpretation of the results. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 11, 7, 573-578.

Gruba P., 2004, Organiczne kompleksy glinu w glebach brunatnych Beskidów, , Rocz. Glebozn. LV, 1, 135-141.

Gruba P., 2004, Toksyczność glinu (Al) w glebach leśnych. Sylwan, 1, 50-56.

Gruba P., 2003, Glin w glebach leśnych regionu Żywieckiego, Rocz. Glebozn. 54, 4, 57–66.

Gruba P., 2001, Rozmieszczenie kompleksów żelazisto-próchnicznych w glebach brunatnych wytworzonych z piaskowców w Beskidach, , Rocz. Glebozn. LII, supl., 153-157.

Maciaszek W., Gruba P., Lasota J., Wanic T., Zwydak M., 2001, Właściwości utworów organicznych wytworzonych z leżaniny drzew w wybranych rezerwatach ścisłych Polski południowej, , Wydawnictwo AR w Krakowie, praca monograficzna, ss. 69.

Januszek K., Lasota J., Gruba P., Domicz G., 2001, Właściwości fizyczno-chemiczne i biochemiczne gleb bielicowych sześć lat po pożarze całkowitym lasu, Acta Agraria et Silv. s. Silv., 39, 47-61.

Maciaszek W., Gruba P., Januszek K., Lasota J., Wanic T., Zwydak M., 2000, Degradacja i regradacja gleb pod wpływem gospodarki leśnej na terenie Żywiecczyzny, Wydawnictwo AR w Krakowie, praca monograficzna, ss. 88.

 

 
Reklama
Reklama