• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam 
porta lorem aliquam leo interdum posuere.

Wiesław MACIASZEK, profesor doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agrołechniki - gleboznawstwa

Drukuj
Urodził się 14 lutego 1942 r. w Krakowie, zmarł 28 listopada 2002 r. w Krakowie i został pochowany na cmentarzu Podgórskim. Żona Katarzyna z d. Jurek, dzieci: Piotr (1967), Andrzej (1968), Magdalena (1978).
Studia na Wydziale Rolniczym WSR w Krakowie (1962-1967), magister inżynier rolnictwa (1967) na podstawie pracy „Gleby Zakładu Roślin Zbożowych 'Borek Fałęcki' Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin", której promotorem był prof. T. Komornicki. Stopień doktora nauk leśnych uzyskał na Wydziale Leśnym AR w Krakowie (1976) na podstawie rozprawy „Mikroelementy w glebach leśnych wytworzonych ze skał fliszu karpackiego", Roczn. glebozn., 34,1983; 36,1985, której promotorem był prof. B. Adamczyk. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agrotechniki - gleboznawstwa uzyskał na Wydziale Rolniczym AR w Krakowie w 1990 r. na podstawie rozprawy „Studia dotyczące akumulacji metali ciężkich w glebach Puszczy Niepołomickiej", Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy habilitacyjne 102, 1986). W 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk leśnych.

Od ukończenia studiów nieprzerwanie pracował na Wydziale Leśnym AR w Krakowie przechodząc kolejne etapy awansu naukowego, początkowo jako asystent i starszy asystent (1967-1976) w Pracowni Gleboznawstwa Leśnego Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu, a następnie adiunkt (od 1976) w Zespole Gleboznawstwa Leśnego Instytutu Hodowli Lasu. W 1981 r. zorganizował jednostkę od podstaw i pełnił obowiązki kierownika Zespołu, a następnie (od 1992) kierownika Zakładu Gleboznawstwa Leśnego. W 1997 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR. Od 2000 r., tj. od powołania Katedry Gleboznawstwa Leśnego, aż do śmierci sprawował obowiązki kierownika. W latach 1990-1993 pełnił funkcję prodziekana ds. studentów, w latach 1996-1999 prodziekana ds. ogólnych Wydziału Leśnego, a w latach 1999-2002 prorektora ds. nauczania AR.

Był autorem lub współautorem 65 opracowań naukowych, w tym: 35 orygi¬nalnych prac twórczych, 5 artykułów przeglądowych oraz 20 ekspertyz naukowych. Do najważniejszych opublikowanych prac oprócz pracy doktorskiej i habilitacyjnej należy zaliczyć: „Badania struktury agregatowej gleb wytworzonych ze skał fliszowych Beskidu Żywieckiego i Niskiego. Cz. I i II", Roczn. glebozn., 37, 1986; „Właściwości fizyczne wybranych kamienistych gleb leśnych wytworzonych ze skał warstw magurskich w Beskidzie Żywieckim", Roczn. glebozn., 41, 1990; „Gleboznawcze aspekty zamierania dębów w południowo-wschodniej Polsce", Prace Inst. Bad. Leśn., ser. A, 824, 1996; „Przekształcanie górskich gleb porolnych przez przedplony sosnowe". Cz. I, Cz. II, Acta Agr. et Silv., ser. Silv., 34,1996. Opracowania o charakterze monografii: „Degradacja i regradacja gleb pod wpływem gospodarki leśnej na terenie Żywiecczyzny", Wyd. AR w Krakowie, 2000; „Właściwości utworów organicznych wytworzonych z leżaniny drzew w wybranych rezerwatach ścisłych Polski południowej", Wyd. AR w Krakowie, 2001.

W 2000 r, prowadził wykłady z gleboznawstwa dla architektów krajobrazu na Politechnice Krakowskiej oraz liczne wykłady i szkolenia dla służby leśnej w Polsce południowej, a także wykonał wiele ekspertyz wdrożonych do praktyki leśnej. Był promotorem w dwóch przewodach doktorskich i opiekunem 30 prac magisterskich. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Polskiego Towarzystwa Leśnego. Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej był wyróżniony kilkanaście razy nagrodą Rektora AR w Krakowie oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Złotym Krzyżem Zasługi (1988) i Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego (2002).
Stanisław Brożek
Źródło: Profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani Wyższej Szkoły Rolniczej-Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1959-2003, Kraków 2003

odst_1_1 (1K)

 
Reklama
Reklama