• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam 
porta lorem aliquam leo interdum posuere.

Bolesław ADAMCZYK, profesor doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie gleboznawstwa

Drukuj
Urodził się 20 września 1923 r. w Żeleźnikowej, woj. małopolskie, zmarł 28 września 1989 r. w Krakowie. Żona Beata z d. Seraflńska, dzieci: Justyna (ur. 1961) i Janusz (ur. 1967). W czasie II wojny światowej prowadził działalność konspiracyjną i walczył zbrojnie jako żołnierz 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK (9 kompania, 3 batalion).
Studia odbył na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego przedstawiając (w 1950 r.) pracę „Charakterystyka gleb z uwzględnieniem drzewostanu i runa sekcji 24 Nadleśnictwa Przytocko". Stopień naukowy doktora nauk rolniczo-leśnych nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, po przedstawieniu rozprawy przygotowanej pod kierunkiem prof. J. Tokarskiego „Studia gleboznawczo-fltosocjologiczne w Dolinie Małej Łąki w Tatrach", Acta Agr. et Silv., ser. Silv., II, 1962, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu gleboznawstwa, na podstawie dwuczęściowej pracy „Studia nad kształtowaniem się związków pomiędzy podłożem skal¬nym a glebą", Acta Agr. et Silv., ser. Silv., V i VI, 1965 i 1966. W 1975 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk leśnych, a w 1982 r. profesora zwyczajnego nauk rolniczych.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Zakładzie Gleboznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie pod kierunkiem prof. Juliana Tokarskiego pracował jako asystent (1951-1953). Jego dalsza kariera zawodowa związana była z Wyższą Szkołą Rolniczą (następnie Akademią Rolniczą) w Krakowie. W Katedrze Gleboznawstwa Wydziału Rolniczego zajmował stanowiska: starszego asystenta (1953-1956), adiunkta (1956-1967) i profesora (1980-1989). W latach 1987-1989 był kierownikiem Katedry. Pracował również w Zespole Gleb Leśnych na Wydziale Leśnym na stanowisku docenta (1967-1975) i profesora (1975-1980), przez cały czas pełniąc funkcję kierownika tego Zespołu.

Był dwukrotnie prodziekanem - w latach 1972-1975 Wydziału Leśnego, a w latach 1981-1983 Wydziału Rolniczego. Przez jedną kadencje (1984-1987) pełnił także funkcję dziekana Wydziału Rolniczego z Oddziałem Technologii Żywności. Był przewodniczącym Komisji Socjalnej Wydziału Rolniczego.

Zajmował się głównie problemami związanymi z glebami górskimi - ich genezą, klasyfikacją i kartografią. Był doskonałym znawcą gleb Karpat i ich przedgórza. Brał między innymi udział w kartowaniu gleb Parków Narodowych: Karkonoskiego, Pienińskiego i Tatrzańskiego, a także w opracowaniach glebowo-fitosocjologicznych dotyczących Tatr, Bieszczadów i Gorców. W wielu pracach zajmował się zależnościami pomiędzy skałą macierzystą, glebą i roślinnością. Zwracał uwagę na pozaprodukcyjne funkcje gleby, szczególnie zaś na jej funkcję hydrologiczną, zarówno w retencji powierzchniowej wody, jak i w odnawianiu wód podziemnych. Ponadto zajmował się zagadnieniami antropopresji i jej wpływem na kształtowanie właściwości gleb. Badał zmiany w glebach powodowane przez skażenia przemysłowe oraz wskazywał na możliwość negatywnego wpływu na gleby zabiegów stosowanych w rolnictwie (np. tarasowania stoków w terenach górskich) i leśnictwie (budowy dróg leśnych). Wszechstronne widzenie gleby pozwoliło mu na sformułowanie wielu praktycznych wskazań dla leśnictwa i rolnictwa w terenach górskich.

Był autorem lub współautorem 130 prac naukowych - w tym 14 rozdziałów w książkach (także wydanych za granicą) oraz około 45 ekspertyz naukowych o charakterze wdrożeniowym i 70 prac popularno-naukowych i komunikatów. Do najważniejszych opracowań należy zaliczyć „Zonal and azonal aspects of agricultu-re-forest limit in the Polish Carpathians", Geogr. Poi. 43,1980; „Rola gleby w regulowaniu dyspozycyjnych zasobów wodnych", Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 235,1980 i Jednostki glebowo-siedliskowe Puszczy Niepołomickiej i ich odporność na antropopresję", Studia Ośr. Dokum. Fizjogr., 12,1984.
Na Wydziałach Leśnym i Rolniczym wypromował pięciu doktorów i kierował wieloma pracami magisterskimi. Brał czynny udział w organizowaniu życia naukowego, będąc członkiem Komitetów PAN, rad naukowych placówek i towarzystw naukowych oraz komitetów redakcyjnych czasopism naukowych. Był członkiem Prezydium Ośrodka Doku¬mentacji Fizjograficznej PAN (od 1978), Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN (od 1972), Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN (od 1981), Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych PAN Oddziału w Krakowie (od 1971), Rady Naukowej Zakładu Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN (od 1977), Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego (od 1982), Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręgu Małopolska (od 1980) oraz Komitetów Redakcyjnych: „Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN" (od 1978), „Polish Journal of Soil Science" i „Studia Naturae".
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (od 1949). W latach 1953-1958 był sekretarzem Oddziału Krakowskiego, działał również w Zarządzie Głównym - w latach 1964-1971 był zastępcą sekretarza, później członkiem Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego oraz członkiem i współpracownikiem wielu Komisji PTG. Był aktywnym członkiem Komisji V Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, przewodniczącym Zespołu Ochrony i Rekultywacji Gleb. Działał również w Komisjach Fizyki i Mineralogii Gleby.

Za całokształt pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978), medalami: Komisji Edukacji Narodowej (1984), 40-lecia PRL (1984), Zasłużony Nauczyciel PRL (1986), Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (1972) i wieloma odznakami regionalnymi i branżowymi. Za działalność w okresie wojny został odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności, a pośmiertnie przyznano mu Krzyż Armii Krajowej i Medal Wojska Polskiego.
Anna Miechówka
Źródło: Profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani Wyższej Szkoły Rolniczej-Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1959-2003, Kraków 2003
 
Reklama
Reklama